KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bağımsız Denetime Tabi Olma Kriterleri Değişti

Bağımsız denetime tabi olacak tarım satış kooperatif birliklerinin kriterlerinde değişiklik yapılmıştır. 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca hazırlanarak 14/06/2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Tarım Satış Kooperatif Birliklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ”de değişiklikler yapılmıştır.

Bu çerçevede, “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Tarım Satış Kooperatif Birliklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 17/01/2015 tarih ve 29239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu değişiklikler, bağımsız denetime tabi olacak şirketlerdeki kriterlerin revize edilmesi, tarım satış kooperatifleri birlikleri mevzuatında yer alan denetimle ilgili diğer görevlerin bağımsız denetçilerce yerine getirilmesi ve mevcut kriterleri sağlamayan tarım satış kooperatifleri birliklerinin de isteğe bağlı bağımsız denetim yaptırabilmesi imkanının sağlanması nedenleriyle gerçekleştirilmiştir.
Buna göre;

  • Tarım satış kooperatifleri birlikleri için öngörülen bağımsız denetim kriterleri yeniden belirlenmiştir. Aşağıda yer alan dört şarttan en az üçünü art arda iki hesap döneminde sağlayan tarım satış kooperatifleri birlikleri 6102 sayılı Kanun çerçevesinde bağımsız denetime tabi olacaktır.
  • Aktif Toplamı                                    : 40 milyon ve üstü TL
  • Yıllık Net Satış Hasılatı                    : 50 milyon ve üstü TL
  • Bağlı Kooperatiflerin Ortak Sayısı   : 3.000 ve üstü
  • Çalışan Sayısı                                    : 150 ve üstü
 
  • Anılan Tebliğ’in 6/A maddesinde yer alan görevler bağımsız denetçiler tarafından yerine getirilecektir.
 
  • Bağımsız denetime tabi olma kriterlerini sağlamayan birlikler de, isteğe bağlı olarak bağımsız denetim yaptırabileceklerdir.