KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KREDİ KEFALET KOOPERATİFLERİNİN ARACILIK ETTİĞİ KREDİLER (28 ŞUBAT 2017)

Küçük İşletmelere Sağlanan Finansmanda Son Güncel Veriler
 
Türkiye’nin 81 İlinde kurduğumuz bini aşan kredi kefalet kooperatiflerin Bu kooperatiflerden 951’ü maracılık ettiği kredilerle ekonominin kılcal damarı olan küçük işletmeler canlanmaktadır. Bu kooperatiflerden 947’si mevcut 32 üst birliğe (kooperatif birliğine) ortaktır.
28 Şubat 2017 itibariyle, Kredi Kefalet Kooperatiflerinden 895 kooperatif kefalet verebilecek durumdadır. Bu kooperatiflerin 316’sı 150 bin TL; 463’ü 100 bin TL; 116’sı 75 bin TL şahıs kredi limiti üzerinden kefil olabilmektedir.
Kredi ve Kefalet Kooperatifleri, yarım asrı geçen birikimi ve meşakkatiyle bankanın ve küçük işletmelerin sigortasıdır. Kredi kefalet kooperatifleri, küçük işletmenin kullandığı kredinin geri dönüşünü garanti etmektedir.
Kefili, Kredi ve Kefalet Kooperatifi olan küçük işletmelerin, esnaf ve sanatkârların kredi sicili bozulmaz.
28 Şubat 2017 itibariyle kredi kullanan esnaf ve sanatkâr sayısı 436.862’ye; kullandırılan kredi hacmi ise 20 milyar 716 milyon 363 bin 700 liraya ulaşmıştır.
28 Şubat 2017 itibariyle kullandırılan kredi hacmi 2016 yılı Şubat ayı sonu itibariyle gerçekleşen kredi hacmine göre (17 milyar 258 milyon 650 bin 26 TL) yaklaşık % 20 oranında artarak 20,7 milyar lirayı aşmıştır (Grafik 1).    
28 Şubat 2017 itibariyle kredi kullanan ortak esnaf ve sanatkar sayısı 2016 yılı Şubat ayı sonu itibariyle kredi kullanan (374.351) esnaf sanatkar sayısına göre yaklaşık %16 oranında artarak 436.862 olarak gerçekleşmiştir (Grafik 2).
2017 yılının Şubat ayı içerisinde; kullandırılan kredi miktarı 2016 yılının Şubat ayında kullandırılan kredi miktarına göre (2 milyar 192 milyon TL) yaklaşık % 17 oranında azalış göstererek 1 milyar 820 milyon 63 bin 878 lira olarak gerçekleşmiştir (Grafik 3).
Kredi Kefalet Kooperatiflerin Aracılık Ettiği Krediler İçin Bütçe Ödenekleri İle İlgili Bilgiler
Kredi Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla Halkbankasından esnaf ve sanatkârlara faiz indirimli krediler kullandırılması amacıyla 2002-2016 döneminde mali bütçeye toplam 4 milyar 931 milyon TL’lik ödenek konulmuş ve bu ödeneğin 4 milyar 404 milyon TL’lik kısmı aynı dönemde 1,2 milyon esnaf ve sanatkâr için indirilen faiz bedeli (gelir kaybı) olarak kullanılmıştır (Grafik 4).
 
 

  1. 2016 Yılındaki Bütçe Ödenekleri
            Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında esnaf ve sanatkarlara, Halkbankasından kullandırılan krediler için 2016 Mali Yılı Bütçesinde tahsis edilen 1 milyar 98 milyon liralık ödeneğin yaklaşık 941 milyon 516 bin 880 liralık kısmı 2016 yılında kullanılmıştır.
 
  1. 2017 Yılındaki Bütçe Ödenekleri
2017 Mali Yılı Bütçesine 1 milyar 257 milyon 415 bin lira ödenek tahsis edilmiştir. 2017 yılında bu ödeneğin tamamının kullanılması ve mevcut cari faiz oranlarının devam etmesi halinde 2017 yılında esnaf ve sanatkarın kullanabileceği kredi hacminin 32 milyar liraya ulaşması beklenmektedir.
Bu kapsamda, 2017 yılının ilk iki ayında esnaf ve sanatkârın Halkbankasından kullandığı krediler için faiz indirimi yapılması amacıyla 171,1 milyon lira tutarında bütçe ödeneği kullanılmıştır.
2017 Yılındaki Uygulama Esaslarına İlişkin Son Bakanlar Kurulu Kararı
Türkiye Halk Bankası A.Ş.; esnaf ve sanatkarlara “Kredi ve Kefalet Kooperatifi” kefaletiyle kullandırdığı krediler için ilgili Bakanlar Kurulu Kararı’nı esas almaktadır. Banka, bu Karar çerçevesinde diğer kredi uygulamalarında dikkate alınması zorunlu olan usul ve esasları takip etmektedir.
Bu kapsamda, 1 Ocak 2017-31 Aralık 2017 tarihlerinde Halkbankasından kullandırılacak faiz indirimli (Hazine destekli) kredilere ilişkin genel şartları belirleyen 27 Aralık 2016 tarihli ve 2016/9666 sayılı son Bakanlar Kurulu Kararı 31 Aralık 2016 tarihli ve 29935 sayılı (2. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu kredilerle ilgili özel şartlar ise Halkbankasının kredi değerlendirme ve teminat şartlarına göre şekillenmektedir.
Böylece, esnaf ve sanatkarlar; anılan Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda kredi kullanmak istiyorsa iki yol izleyebilecektir:
- Birincisi, Kredi ve Kefalet Kooperatifinin kefil olmasını isteniyorsa; öncelikle işyerinin bulunduğu yerdeki Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine başvurması gerekmektedir. Kooperatif kefil olmayı yönetim kurulu kararı ile kabul etmişse kefil olabileceği kredi miktarını da gösterecek şekilde durumu bankaya bildirecektir.
Kooperatif, kefil olduğu kişinin herhangi bir sebeple krediyi ödememesi olasılığına (riskine) karşılık kefil sıfatıyla bankaya yapacağı ödemenin kooperatif hesabına dönüşünü sağlayabilmek amacıyla kredi başvurusunda bulunandan teminat isteme hakkı bulunmaktadır. Sonraki aşamada Banka, kredi miktarını belirlemekte ve gerektiğinde kefil, ipotek ve ticari işletme rehini gibi bankacılık ve kredi mevzuatının getirdiği zorunlulukları dikkate alarak ek teminat isteyebilmektedir.
- İkincisi, Kredi ve Kefalet Kooperatifinin kefil olması istenmiyorsa; doğrudan Halkbankasının ilgili şubesine yazılı olarak kredi başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Bu durumda da, banka; kredi miktarını belirlemekte ve gerektiğinde kefil, ipotek ve ticari işletme rehini gibi bankacılık ve kredi mevzuatının getirdiği zorunlulukları dikkate alarak ek teminat isteyebilmektedir. Ancak, bu şekilde yapılan başvuru sonrasında kullanılan kredinin herhangi bir sebeple ödenememesi halinde banka ilgili mevzuatı çerçevesinde kredi kullanan esnaf ve sanatkardan alacağını icra marifetiyle tahsili yoluna gidebilmektedir.
Kooperatiflerin Kefil Olduğu Sıfır Faizli Krediler
Kredi Kefalet Kooperatifleri; Ustalık Belgesine sahip Girişimci Usta’ya, Projesi olan Genç Girişimci Esnaf ve Sanatkâra ve Geleneksel Meslekleri Sürdüren Esnaf ve Sanatkara sıfır faizli kredi kullanabilmesi için kefil olmaktadır.
Bakanlar Kurulunun 27/12/2016 tarihli ve 2016/9666 sayılı Kararı ile 2017 yılında kullandırılacak Sıfır Faizli (%100 faiz indirimli) Krediler şunlardır:
 
  1. 100.000 TL GENÇ GİRİŞİMCİ Esnaf ve Sanatkar Kredisi:
KOSGEB tarafından sağlanan hibe ve faizsiz kredi desteğinden yararlananlar hariç olmak üzere, KOSGEB’in Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programını tamamlayan, KOSGEB onaylı projesini bankaya sunmaları ve başvuru tarihinde 30 yaşını doldurmamış olan GENÇ GİRİŞİMCİ esnaf ve sanatkarlara 100.000 TL limitli kredilerde (Bakiyesi 2017 yılına devreden borcu bulunmaması gerekmektedir.)
Kefil olan kooperatifçe net %3; ayrıca bankaca yıllık %2 komisyon kesintisi yapılmaktadır.
 
  1. Usta Girişimci Esnaf ve Sanatkar Kredisi:
Kredi başvuru tarihi itibariyle; 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında alınmış en az 3 yıllık ustalık belgesine sahip olması ve bu belgesi ile ilgili meslek kolunda en fazla 1 yıl içinde kendi adına açtığı işyerinde yürütmeye devam ettiğini belgeleyen GİRİŞİMCİ esnaf ve sanatkarlara kullandırılmaktadır. Ancak, son bir yıl içinde ticari faaliyetini veya vergi mükellefiyetini sonlandıranlar bu krediye başvuramamaktadır.
Kefil olan kooperatifçe net %3; ayrıca bankaca yıllık %2 komisyon kesintisi yapılmaktadır.
 
  1. Kaybolmaya Yüz Tutan Meslek Kredisi:

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9'uncu maddesinde gösterilen geleneksel, kültürel ve sanatsal Değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında (el dokuma işleri, bakır işletmeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bu işlere benzerlik gösterdikleri Maliye Bakanlığınca kabul edilen meslek kolları) faaliyet göstermek suretiyle geleneğimizin, kültürel ve sanatsal değerlerimizin dünden bugüne yeni kuşaklara aktarılmasında köprü işlevi gören esnaf ve sanatkâra kullandırılmaktadır. Bu krediler için kooperatifçe net %3; ayrıca bankaca yıllık %2 komisyon kesintisi yapılmaktadır.
Esnaf ve sanatkâr, yukarıda açıklanan sıfır faizli kredilerde bankaya faiz ödememektedir. Ancak, Hazine bütçesinden, krediyi kullandıran bankanın belirlediği cari faiz oranı (vadesine göre değişen yıllık %8 veya %10) üzerinden hesaplanan faiz tutarının tamamı her ay bankaya ödenmektedir.
 
Tablo 1: Esnaf ve Sanatkârlara Kullandırılan Kredilerin Yıllar İtibariyle Karşılaştırılması

Kooperatiflerin Kefil Olduğu %50 Faiz İndirimli Krediler
Kredi Kefalet Kooperatifleri, sıfır faizli krediler dışındaki %50 faiz indirimi krediler için de esnaf ve sanatkara kefil olmaktadır. Halkbankasından kullandırılan bu krediler için sıfır faizli krediler için getirilen bazı nitelikli özel şartlar aranmamaktadır. Faizin yarısını esnaf ve sanatkar, diğer yarısını ise Hazine ödemektedir. Buna göre, söz konusu kredilerde bankanın kooperatif kredilerine özgü cari faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz tutarının yarısını (vadesine göre %4 veya %5 puanını) Hazine, kalan yarısını ise (vadesine göre %4 puan veya %5 puan) esnaf ve sanatkâr bankaya ödemektedir. Halkbankası, böylece, esnafa kullandırdığı söz konusu kooperatif kredisinden vadesine göre %8 ile %10 oranında faiz tahsil elde etmektedir.
Faiz İndirimli Kredilere İlişkin Diğer Bilgiler
Ertelenmiş, taksitlendirilmiş, tasfiye olunacak alacaklar hesabında borcu bulunan ya da yeniden yapılandırılmış borcunu ödemeye devam eden esnaf ve sanatkar bu borcunu tamamen ödemeden bu Karar kapsamında hiçbir şekilde kredi kullanamayacaktır.
Esnaf ve sanatkar bu Karar kapsamında, geriye dönük bir yıl içinde en fazla iki defa kredi kullanabilecektir.
 
 

  1. Olumsuz Kredi Sicil Kaydı İle İlgili Bilgiler
27.01.2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6770 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 33 üncü maddesi ile 22/1/2009 tarihli ve 5834 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanuna geçici madde eklenmiştir.
            Bu kapsamda, Kamuoyunda “sicil affı” olarak da bilinen 6770 sayılı Kanunun 33’üncü maddesiyle 5834 sayılı Kanuna eklenen söz konusu geçici madde uyarınca; Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan (olumsuz) kredi sicil kayıtlarının, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının bu maddenin yürürlüğe girdiği (27.01.2017) tarihten itibaren altı ay içinde tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bankalar tarafından dikkate alınmayabilecektir.
Böylece, anılan Kanundaki değişiklik sonrasında altı ay içinde olumsuz kredi siciline ait borcunu ödeyen veya bu borcunu bankayla yapacağı yapılandırma ile taksitlendiren kişilerin kredi kullanımına engel olan söz konusu olumsuz sicil kaydındaki borcun ödendiği bilgisinin işlenmesinden sonra yapacakları yeni kredi başvurusunda söz konusu kayıtların dikkate alınmaması imkan dahilindedir.
 
  1. Yeniden Yapılandırma
    1. 1-Diyarbakır, Mardin. Şırnak ve Hakkâri İllerindeki Esnaf ve Sanatkârlardan Terörden Zarar Görenlerin Vadesi Gelmemiş Taksitlerine Erteleme İmkânı Sağlandı.
5 Mayıs 2016 tarihli ve 29703 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulunun 02/05/2016 tarih, 2016/8830 sayılı Kararı ile Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Hakkâri İllerinde faaliyet gösteren esnaf ver sanatkârlardan terör olayları nedeniyle işlerinin ve/veya işletmelerinin zarar gördüğüne dair kanıtlayıcı belgeyi gösteren ilgili kamu idaresinden alınacak resmi yazıyla birlikte bankaya yazılı müracaatta bulunan esnaf ve sanatkârların kredi taksitleri 1 yıl süreyle faizsiz olarak ertelenmiştir.
 
  1. 2-Kooperatif Takibinde Birikmiş Borcu Bulunan Esnaf ve Sanatkârlara Ödeme Kolaylığı Sağlandı.

Ülkemizde yaşanan terör saldırıları ve sonrasında devam eden sıkıntıların esnaf ve sanatkârımıza getirdiği zorluklar nedeniyle, 30 Haziran 2016 tarihinden önce kooperatif takibine intikal etmiş borçları için 31 Ağustos 2016 tarihine kadar kooperatife yazılı olarak başvuran yaklaşık 24 bin esnaf ve sanatkârın 252 milyon liralık borcu yeniden yapılandırmaya tabi tutularak, yaklaşık 152 milyon liraya ulaşan gecikme faizi borcu kooperatifçe silinmiştir.
 
Tablo 2: Esnaf ve Sanatkârlara Kullandırılan Kredilerin Yıllar İtibariyle Karşılaştırılması