KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

"Anasözleşmenin Tamamı" veya "Kooperatif Tür Değişikliği" Talebinde İstenilen Belgeler

“Anasözleşmenin Tamamı” veya “Kooperatif Tür Değişikliği”
Talebinde İstenilen Belgeler
Belge Adı Açıklama İlgili Mevzuat
Kooperatif Yazısı Kooperatif anasözleşmesinin tamamı veya tür değişikliği talebine ilişkin kooperatif yazısı - 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun (10.11.1984/18571)
Yönetim Kurulu Kararı
  • Noter onaylı olmak üzere kooperatif yönetim kurulu kararının örneği
  • Yönetim kurulu kararında, Anasözleşme değişikliğine neden ihtiyaç duyulduğu açık ve ayrıntılı bir şekilde yazılı olmalıdır.
- 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunun 55’nci maddesi
(10.05.1969 tarih ve 13195 sayı)
Ticaret Sicil Gazetesi
  • Kooperatifin kuruluşunun ilan edildiği Ticaret Sicil Gazetesinin Örneği
  • Daha önce gerçekleştirilen madde değişikliği varsa bunların ilan edildiği Ticaret Sicil Gazetesi örneği
- 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu 7 ve 72’nci maddesi
(10.05.1969 tarih ve 13195 sayı)
İmza Sirküleri En son görevde bulunan Kooperatif Yönetim Kuruluna ait Ticaret Sicil Müdürlüğünden düzenlenmiş olan 1 (bir) adet imza sirküleri  
Kooperatif ve Üst Kuruluşları Genel Durum Bildirim Formu Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü internet sayfasında yer alan Kooperatif Bilgi Formu doldurulacaktır.
http://koop.gtb.gov.tr/bilgi-bankasi/kooperatifler-icin-gerekli-formlar/kooperatif-ve-ust-kuruluslari-genel-durum-bildirim-formu
 
Kooperatif Anasözleşmesi Kooperatifin mevcut Anasözleşmesinin bir adet örneği
-1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu (10.05.1969 tarih ve 13195 sayı)
  • Eski Anasözleşmeye Göre Boşluk Kısımları Doldurulmuş 6 (Altı) Adet Yeni Anasözleşme
  • En son görevde bulunan yönetim kurulu yeni anasözleşmeleri imzalayacaktır.
  • Yeni Anasözleşmenin Notere onaylatılmasına gerek bulunmamaktadır.
  • Yeni Anasözlemedeki kurucular ve ilk yönetim ve denetim kurulu üyelerine, eski anasözleşmede yer alan kurucular ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri yazılması gerekmektedir.

 Not: Yapı Kooperatifi (konut yapı, toplu işyeri veya küçük sanayi sitesi) iken Bakanlığımıza bağlı işletme kooperatifi türüne dönüşmek
isteyenlerin başvurularını öncelikle bağlı oldukları Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapmaları, oradan alınacak üst yazı ve belgeler ile birlikte
Genel Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir. Başvuruda yukarıdaki belgelere ilave olarak kooperatifin faaliyet durumuna göre ilave
belgeler istenebilmektedir. Örneğin ferdi mülkiyete geçilmiş olması halinde tapu belgelerinin örneği vb.