İslam İşbirliği Teşkilatı Pamuk Eylem Planı Çalışmaları

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)
Genel Bilgiler
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkelerin oluşturduğu; üye ülkeler arasında politik, ekonomik, kültürel, bilimsel ve sosyal dayanışma ve işbirliğini amaçlayan uluslararası bir kuruluştur.
Kuruluşun adı “İslam Konferansı Teşkilatı” iken, 2011 yılında “İslam İşbirliği Teşkilatı” olarak değiştirilmiştir.
İslam İşbirliği Teşkilatı’nın amaçları, İİT Şartı’nda şu şekilde belirlenmiştir:
 

 • Üye devletler arasında İslam dayanışmasını geliştirmek,
 • İktisadi, sosyal, kültürel, bilimsel ve diğer önemli faaliyet sahalarında üye devletler arasında işbirliğini güçlendirmek ve uluslararası örgütlerde üye devletler arasında dayanışmayı yürütmek,
 • Irk ayrımını, fark gözetmeyi bertaraf etmeye ve sömürgeciliğin her şeklini ortadan kaldırmaya gayret etmek,
 • Adalet üzerine kurulu uluslararası barış ve güvenliği desteklemek için gerekli tedbirleri almak,
 • Kutsal yerlerin korunması için sarf edilen gayretleri ve Filistin halkının mücadelesi için sağlanan desteği koordine etmek, haklarını tekrar kazanması ve topraklarını kurtarması için Filistin halkına yardım etmek,
 • Bütün Müslüman milletlerin onur, bağımsızlık ve ulusal haklarını korumak amacıyla verdikleri mücadeleyi desteklemek,
Türkiye’nin öncülük ettiği ve güçlü destek verdiği çok taraflı uluslararası çalışmalardan biri İslam İşbirliği Teşkilatı’na (İİT) üye pamuk üreticisi ülkeler arasında işbirliğinin ve ticaretin geliştirilmesidir.
Ülkemizde 14-16 Haziran 2004 tarihlerinde gerçekleştirilen 31. İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısında, İİT üyesi pamuk üreticisi ülke uzmanları bir araya gelerek, pamuk konusunda bir “Eylem Planı” hazırlanması kararı almışlardır.
Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda, 2007-2011 arası beş yıllık dönem için “İİT Üyesi Pamuk Üreticisi Ülkeler Arasında İşbirliğini Geliştirme Stratejisi Eylem Planı” hazırlanmış ve bu Plan, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi’nin (İSEDAK) 2006 Kasım ayında ülkemizde yapılan 22. toplantısında onaylanarak kabul edilmiştir.
Pamuk Eylem Planı kapsamında kabul edilen projelerin çok azının uygulamaya geçmesi ve bazı projenin uygulanmasına 2011 yılında başlanılacak olması ayrıca bekleyen 20’ye yakın projenin finansman desteği bulabileceği göz önüne alınarak Ekim 2010 tarihinde yapılan 26.İSEDAK oturumunda Eylem Planının 2016 yılına kadar uzatılması kararlaştırılmıştır.
İİT üyesi toplam 57 ülke olup, Pamuk Eylem Planı kapsamında 30 ülke yer almaktadır
 
ASYA ARAP AFRİKA
1. Türkiye Cumhuriyeti 13. Mısır Arap Cumhuriyeti 19. Senegal Cumhuriyeti
2. Pakistan İslam Cumhuriyeti 14. Suriye Arap Cumhuriyeti 20. Nijerya Federal Cumhuriyeti
3. Azerbaycan Cumhuriyeti 15. Sudan Demokratik Cumhuriyeti 21. Benin Halk Cumhuriyeti
4. Özbekistan Cumhuriyeti 16. Tunus Cumhuriyeti 22. Çad Cumhuriyeti
5. Tacikistan Cumhuriyeti 17. Fas Krallığı 23. Fildişi Sahilleri Cumhuriyeti
6. Türkmenistan Cumhuriyeti 18. Irak Cumhuriyeti 24. Togo Cumhuriyeti
7. Kazakistan Cumhuriyeti   25. Uganda Cumhuriyeti
8. İran İslam Cumhuriyeti   26. Burkina Faso
9. Malezya   27. Gine Cumhuriyeti
10. Endonezya Cumhuriyeti   28. Kamerun Cumhuriyeti
11. Bangladeş Halk Cumhuriyeti   29. Mali Cumhuriyeti
12. Afganistan İslam Devleti   30. Mozambik
Eylem Planının üç temel stratejik hedefi bulunmaktadır:
 
 • Kapasite oluşturma
 • İşbirliği yoluyla ülkelerin üretim verimliliğini ve uluslararası rekabetçiliğini arttırma
 • Ticaret ve yatırımı güçlendirme.
Söz konusu stratejik hedefler doğrultusunda beş öncelikli işbirliği alanı ve bu işbirliği alanları altında gerçekleştirilecek 26 eylem planı kabul edilmiştir.
 
 • Verimlilik ve üretim tekniklerinin arttırılması
 • Üye ülkelerin yapısal kapasiteleri ve organizasyonlarının güçlendirilmesi
 • İşleme alanlarının geliştirilmesi
 • Pazarlama, ticaret ve uluslararası rekabetçilik
 • Eylemlere göre Finansmanın düzenlenmesi
22. İSEDAK toplantısında, İİT Pamuk Eylem Planı’nda yer alan hedef ve amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak alınan karar çerçevesinde, Bakanlığımız koordinasyonunda “Pamuk Yatırım ve İşbirliği Forumu” 12-13 Kasım 2007 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenmiştir. 23.İSEDAK Genel Kurulunda kabul edilen nihai Forum Raporuna göre İİT Pamuk İşbirliği Programı Yürütme Komitesi Başkanlık görevi ülkemize verilmiştir. Kurumlar arasında (Kalkınma Bakanlığı; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) varılan mutabakat sonucunda Başkanlık görevi Bakanlığımıza verilmiş olup bu husus Kalkınma Bakanlığı (mülga Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı) İSEDAK Koordinasyon Ofisi’nin 5 Şubat 2008 tarihli ve 424 sayılı yazısı ile Bakanlığımıza bildirilmiştir.
Mülga Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 14 Şubat 2008 tarihli ve 7 sayılı Onayları ile Pamuk Eylem Planı Yürütme Komitesi Başkanlık görevini Genel Müdürlüğümüz yürütmektedir.
Ülkemizin başkanlık yaptığı PEP Yürütme Komitesi 2008, 2009, 2010 ve 2011 yıllarında toplam 5 kez toplanmıştır. Yürütme Komitesi toplantıları ile eş zamanlı olarak yapılmakta olan ve başkanlığı yürütme görevi görevi 23. İSEDAK Genel Kurulunda İslam Kalkınma Bankası’na verilen Proje Komitesi 2009-2011 yıllarında toplam 4 kez, her üç bölgeden(Arap, Afrika, Asya) 2’şer adet olmak üzere seçilen 6 Uzmanlık Merkezi ise 2009 yılında 1 kez toplanmıştır.
İİT çatısı altında Pamuk Eylem Planına destek veren kuruluşlar;
 
İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği (İİT)
İslam Kalkınma Bankası (İKB)
İslam Ticaret ve Sanayi Odası (ICCI)
İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT)
İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar ve Eğitim Merkezi (SESRIC)
Uluslararası İslam Ticareti Finans Şirketi (ITFC)
PEP’i yürütmek üzere oluşturulmuş organlardan biri olan Uzmanlık Merkezlerinin görev ve fonksiyonları aşağıdaki şekildedir;
 
 • Faaliyet bölgesinde yer alan ülkelerde, İİT Eylem Planı ve Yatırım Forumu sonuç raporunda yer alan tedbirlerin uygulanmasına katkı sağlamak,
 • Ülkelerin proje tekliflerini almak, değerlendirmek, gerektiğinde proje geliştirmek ve bu projeleri proje komitesine iletmek,
 • Projelerin uygulanmasına teknik destek sağlamak,
 • Yürütme Komitesi tarafından verilen görevleri yerine getirmek,
 • Pamuk Programı için oluşturulan web portalının (www.oic-cotton.org) güncellenmesi ve işler halde tutulmasına katkı sağlamak.
Üye ülkeler arasından pamuk alanında seçilmiş 6 adet Uzmanlık Merkezinin koordinasyon görevi Nazilli Pamuk Araştırma İstasyonu’na verilmiştir.
Pamuk Eylem Planı (PEP) Hedef ve Amaçları
a) Pamuk Eylem Planı Hedefleri:
 
 • Pamuk sektöründe uluslararası alanda ortak bir strateji ve politika ile heyecan ve sinerji yaratılması,
 • Pamuk sektöründe uluslararası platform ve ortak dil oluşturulması,
 • İİT ülkeleri arasında pamuk sektöründe ticaretin ve yatırımların artırılması,
 • Pamuk sektöründe faaliyet gösteren İİT üyesi ülkelerin ve firmaların yakından tanınması veya tanıtılması,
 • Pamuk sektöründeki paydaşlar arasında görüşmeler ve somut iş bağlantıları için zemin oluşturulması,
b) Pamuk Eylem Planı Amaçları:
 
 • Üretimde verimlilik ve üretim tekniklerinin geliştirilmesi,
 • Kurumsal kapasitenin ve örgütlenme alanında işbirliğinin güçlendirilmesi,
 • İşletme alanının geliştirilmesi,
 • Pazarlama, ticaret ve uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi,
 • Etkinlikler için finansman yaratılması,