Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Kuruluş Belgeleri

Kooperatifçilik Genel Müdürlüğüne Yapılacak
Üretim ve Pazarlama Kooperatifi
Kuruluş Başvurularında Gerekli Belgeler
Not: Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri için asgari kurucu ortak sayısı ve çalışma bölgesi belirlenirken Kooperatiflerin Kuruluş ve Anasözleşme Değişiklik İşlemleri İle Kurucu Ortak Sayıları ve Çalışma Bölgelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğe  göre hareket edilmesi gerekmektedir.
Belge Adı Açıklama Mevzuat
Dilekçe ve Kuruluş Bilgi Formu Kooperatifin kuruluş izin başvurusuna ilişkin talep dilekçesini de içeren ve Genel Müdürlüğümüz internet sitesinden temin edilecek Kuruluş Bilgi Formu doldurulmalıdır.
http://eski-koop.ticaret.gov.tr/bilgi-bankasi/kooperatifler-icin-gerekli-formlar/kooperatif-kurulus-formu
10.05.1969 tarih ve 13195 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 3 üncü maddesi
Kooperatif Ana Sözleşmesi - Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (Mersis - http://eski-mersis.gumrukticaret.gov.tr ) üzerinden kuruluş başvurusu yapılmalıdır.
 
- Mersis üzerinden alınan başvuru numarası ile Ticaret Sicili Müdürlüğüne gidilmelidir.
 
- Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından, Mersis üzerinden alınan kooperatif anasözleşmesinin 2 adedi tasdik edilmelidir.
 
- 2 adet Ticaret Sicil Müdürlüğü tasdikli anasözleşme ile 4 adet Ticaret Sicil Müdürlüğü onaylı anasözleşmenin fotokopisi olmak üzere, toplam 6 adet anasözleşme ile başvuru yapılmalıdır.
 
10.05.1969 tarih ve 13195 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 2 inci maddesi
Adli Sicil Belgesi - İlk yönetim ve denetim kurulu üyelerine ait adli sicil belgesi verilmelidir.
 
- Başvuru tarihi itibari ile son 6 ay içerisinde alınmış olmalıdır.
10.05.1969 tarih ve 13195 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 56 ve 65 inci maddeleri
 
 
Yazılı
Taahhütname
 
 
 
- Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin birbirleri ile akraba olmadıklarına, ayrıca yönetim kurulu üyelerinin de aynı türde başka bir kooperatifin yönetim kurulu üyesi olmadıklarına ilişkin ortak imzalarının yer aldığı güncel tarihli yazılı taahhütname verilmelidir.
 
http://eski-koop.ticaret.gov.tr/bilgi-bankasi/kooperatifler-icin-gerekli-formlar/irade-beyanlari/yonetim-denetim-kurulu-taahhutname
10.05.1969 tarih ve 13195 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 56, 65 ve Ek-3 maddeleri
 
 
  - Kurucu tüm ortakların imzalarının yer aldığı ve aynı türde başka bir üretim ve pazarlama  kooperatifine ortak olmadıklarına ilişkin beyanı içeren güncel tarihli  yazılı taahhütname verilecektir.
 
http://eski-koop.ticaret.gov.tr/bilgi-bankasi/kooperatifler-icin-gerekli-formlar/irade-beyanlari/kurucu-ortaklar-taahhutname
Kooperatif Örnek Anasözleşmesinin “Ortaklık Şartları” başlıklı maddesi
Meslek kuruluşundan (Oda) alınacak üyelik belgesi - Münferit veya liste halinde olmak üzere kurucuların kooperatifin  iştigal ettiği ürünlerin üreticisi olduğunu  gösteren ilgili Oda’dan alınacak belge verilmelidir.
 
- Belge, başvuru tarihi itibariyle son 6 ay içerisinde düzenlenmiş olmalıdır.
 
Kooperatifin çalışma konusuna giren ürünlerden biri ile ilgili “Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi” ne sahip olan ve bu belgeyi ibraz eden kişilerden meslek kuruluşundan (oda) ayrıca belge talep edilmez.
 
Kooperatif Örnek Anasözleşmesinin “Ortaklık Şartları” başlıklı maddesi
Banka dekontu - Kooperatif kuruluş sermayesinin en az 1/4’ünün 19/10/2015 ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre faaliyette bulunan bir bankada,  kurulacak olan kooperatif adına açılacak özel bir hesaba yatırıldığını gösteren ve bu hesabın kurulacak kooperatife ait olduğunu belirten banka dekontu verilmelidir. - 10.05.1969 tarih ve 13195 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 3 ve 4 üncü maddeleri
 
- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 345 inci maddesi
 
Diğer belgeler - Kurucular arasında kamu veya özel hukuk tüzel kişisinin bulunması halinde,  bunların amaçları bakımından kooperatifle ilgilendiklerini gösteren bilgi veya belgeler verilmelidir. (Anasözleşme, tüzük, vakıf senedi gibi)
 
 
- Söz konusu tüzel kişinin kurucu ortak olabilmesine ilişkin herhangi bir engelin bulunmaması halinde, özel hukuk tüzel kişisini temsilci edecek gerçek kişiyle ilgili olarak yetkili organca alınacak atama kararının Noter tasdikli sureti; kamu hukuk tüzel kişisi tarafından  ise,   temsilci  isimlerinin yer aldığı  resmi yazı verilmelidir.
- 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 9 uncu maddesi
 
 
 
 
 
 
- Kooperatif  Anasözleşmesinin “Ortaklık Şartları” başlıklı maddesi