10. BİRLİKLER TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

           Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından 21 Mayıs 2016 tarihinde Antalya’da Trakyabirlik, Tariş İncir Birliği, Tariş Üzüm Birliği, Marmarabirlik, Tariş Pamuk Birliği, Çukobirlik, Antbirlik, Tiftikbirlik, Gülbirlik, Karadenizbirlik, Fiskobirlik, Kozabirlik ve Tariş Zeytinyağı Birliği’nin katılımlarıyla 10. Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda Birliklerimiz arasında aşağıda yazılı hususlarda mutabakata varılmıştır.
 
1-   03.06.2011 tarih ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13/g maddesinde; “Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri tarafından kullanılan ürün alım kredilerine faiz desteği sağlamak ve bu kredilerin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını denetlemek,” hükmü yer aldığından Birliklerin ürün alımlarının finansmanında kullanacağı banka kredilerinde devletin desteğinin sağlanmasına ilişkin yasal düzenleme yapılması gerektiği, 
2-   Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca Temmuz 2001 yılında çıkarılan “Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Kullandırılacak Krediler Yönetmeliği”nin uygulamaya geçirilmesi ve Tarım Satış Kooperatifi Birliklerinin de bu yönetmeliğin işletme kredisi ve yatırım kredileri imkanlarından faydalanma yolunun açılması, kamu bankalarından ipotekli kredi kullanabilme imkanı getirilmesi gerektiği, 
3-   Kooperatif ve Birliklerin envanterinde olan gayrimenkullerin çoğu devlete bağlı olunan dönemde yapıldığı için ruhsatsız ve/veya yapı kullanım izni alınmamış durumda olduğundan bu binaların yapı kullanım izinlerinin alınmasının çok ciddi maliyet oluşturduğu, Kooperatiflere kurulacak işletmelerin imar ve ruhsatlandırma sorunlarındaki engeller kaldırılarak devlete bağlı olan dönemde yapılan binalara bir defaya mahsus olmak üzere yapı kullanım izni verilmesinin kolaylaştırılması, 
4-   Üreticilerin kooperatif ortaklığını tercih edeceği teşvikler getirilmesi, bu kapsamda üretici  ortaklar tarafından Kooperatiflere satışı yapılan tarım ürünlerinden kesilen % 2 olan zirai stopaj vergisinin kaldırılması veya % 1 e düşürülmesi gerektiği, 
5-   Kamu tarafından uygulanan projelerde gerek Birlik ürünlerinin tanıtımı gerekse Birliklere maddi destek sağlanması amacıyla, okullarda kuru üzüm dağıtım projesinde olduğu gibi kamunun doğrudan satın alma yaparak Birlik ürünlerinin değerlendirilmesinin sağlanması, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda 3. maddesinde yapılacak düzenlemeyle istisna tutulan hallere faaliyet konusu ürünlerle sınırlı olmak üzere Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinden yapılacak alımların eklenmesi, 
6-   Kooperatif ve Birliklerin yenilenebilir kaynakları kullanarak elektrik enerjisi üretimi konusunda ve yapacakları diğer yatırımlarda teşvik ve hibelerden faydalandırılmaları yönünde gerekli mevzuat değişikliklerinin ve girişimlerin yapılması, 
7-   Bağımsız Denetime Tabi Olmayan Tarım Satış Kooperatif ve Birliklerinde 2013 yılından bu yana yapılamayan denetimler ile ilgili mevzuat düzenlemesinin bir an önce tamamlanması, 
8-   4572 sayılı Kanunun Gecici 4 üncü maddesinde düzenleme yapılarak yıllık taksidi yüksek olan birlikler için DFİF kredileri geri ödemelerinin 20-25 yıl gibi daha uzun vadeye yayılmasının sağlanması, 
9-   4572 sayılı Kanunun 6. maddesinin son fıkrasında yer alan ortak içi işlem tanımı nedeniyle ürünlerin mübayaa aşamasından sonraki her türlü işleme ve üretim aşamaları ortak dışı kabul edildiğinden kurum aleyhine vergi doğduğu, Bu bağlamda; 
Birlik ve kooperatiflerin ortak içi işlem tanımının genişletilerek, Birliklerin faaliyet konusu ürünlerin mübayaa aşamasından nihai tüketiciye sunulmasına kadar geçen her türlü işleme ve üretim aşamaları ile ortakların mesleki faaliyetleri ile ilgili tarımsal girdi ihtiyaçlarından doğacak tüm işlemleri kapsayacak şekilde düzenlenmesi durumunda vergi avantajı yoluyla Birlik ve kooperatiflerin kaynak biriktirmelerine imkan sağlanarak ticari olarak gelişmelerine ve rekabet düzeylerine katkı sağlayacağı, aynı zamanda tarım satış kooperatifçiliğinin temel amacı olan; “ortakların ürünlerinin daha iyi şartlarda değerlendirilmesi ve mesleki faaliyetleri ile ilgili ihtiyaçlarının karşılanmasının” tam olarak yerine getirilmiş olacağı,
 
10-   Kooperatifler tarafından üretici ortaklardan satın alınan ürünlerin işlenmeden ya da ilk işleme hüviyetine tabi olarak işlem görerek Birliğe satılması durumunda KDV tevkifatı yapılmaması gerektiği, 
11-   Birliklerin eskiyen üretim teknolojilerini yenileyebilmeleri için, düşük faizli uzun vadeli yatırım kredilerine ulaşma imkanının sağlanarak, bu yatırımlar için teşvik ve hibelerin önünün açılması, bir danışma kurulu kurularak gerek proje yazımında gerekse tüm aşamalarda Birliklere ihtiyaç duyulan bilgi desteğinin sağlanması gerektiği, 
12-   Organize Sanayi Bölgeleri dışında da işletme kurulabilmesine imkan sağlanması, 
13-   Sigortacılık Kanununa göre, kooperatiflerin sigorta acenteliği açabilmesinin şartlarında ağırlaştırıcı hüküm bulunduğundan Tarım Kredi Kooperatifleri için 1581 sayılı yasada yer alan “Mevduat toplamak, bankacılık hizmetleri ve sigorta acenteliği yapmak.” “Merkez ve bölge birlikleri ile Kooperatifler, kredi ihtiyaçlarını da karşılamak üzere, banka ve sigorta şirketi kurabilir veya bu gibi kuruluşlara iştirak edebilir.” hükmü benzeri düzenlemenin tarım satış kooperatifleri için de yapılması, 
14-   21/2/2001 tarihli ve 4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanun gereği %1 lik Kamu payının durumunun netleştirilmesi gerektiği, 
15-   KOSGEB tarafından Kobilere sağlanan hibe ve her türlü destekten Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin yararlanabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması, 
16-   Tasfiye sürecine giren Birliklerin ortağı olan Tarım Satış Kooperatiflerinin de 4572 Sayılı Kanunun Geçici 7. maddesinden yararlandırılmaları gerektiği, 
17-    6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulu Hakkında Kanundan kaynaklı kooperatif ve Birlik Yönetim kurulu Üyelerinin şahsi mal varlığıyla ilgili sorumluluklarını ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemeye gidilmesi, 
18-   Tasfiye halindeki şirketleri başta olmak üzere, Birliklerin %51 den fazla hissesine sahip olduğu şirketlerin de kurumlar vergisinden muaf tutulması gerektiği, 
19-   Birliklerin iştigal konusuna giren tarımsal ürünlerin ithalatlarından yapılacak kesintilerden oluşacak (%1 civarında) yerel üreticiyi koruma fonu kurulması, 
20-   Emanet yöntemi ile alımlarda, yapılan mal teslimi karşılığında kooperatifçe üreticilere verilecek  makbuz senedi karşılığında kamu veyahut özel  bankalardan kredi kullanılmasının yasal çerçevesinin belirlenmesi gerektiği, 
21-   30.07.2013 tarihinde yayınlanan Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliğinin, Programın uygulanması ve Program kapsamında değerlendirilecek proje konularının, başvuru şartlarının, değerlendirme, uygulama ve denetleme esaslarının belirlendiği Uygulama ve Değerlendirme Kılavuzunun bir an önce yürürlüğe girmesi, 
22-   Birliklerin ortağı kooperatifler aracılığı ile üretici ortaklarından yaptıkları ürün alımına ilişkin destekleme primlerinin, ürün bedelleriyle beraber Birlikler tarafından ödenebilmesine imkan sağlanması, 
23-   Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri ile  sözleşmeli üretim yapan üreticilere daha fazla prim ödemesi yapılması, 
24-   Birlik ve Kooperatife ait her türlü gayrimenkulün  “Emlak Vergisi”nden muaf olmasını sağlayacak bir yasal düzenlemenin hayata geçirilmesi, eski tarihlerde edinilen gayrimenkullerde imar değişikliği nedeniyle oluşan değer artışlarının vergiden muaf olmasının sağlanması, 
25-   4572 sayılı Kanunun Geçici 3 üncü maddesi ek ödeme yükümlülüğü tutarının, ölen ortaklarda olduğu gibi, çıkan ve çıkarılan ortaklarda da ödenmiş sermaye tutarı ile sınırlı tutulması yönünde düzenleme yapılması, 
26-   1163 sayılı Kanunun 6. maddesinin son cümlesinde kooperatifin faaliyetinin, kooperatifin amacı ve çalışma konusuyla sınırlı olduğunun düzenlenlendiği, oysa, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 125. maddesi ile ‘ultra vires’ ilkesinin kaldırıldığı,  Kooperatif ve Birlikler için de aynı uygulamanın yapılması, bu amaçla 1163 sayılı Kanunun 6. maddesini,  6102 sayılı Kanunun 125. maddesi ile uyumlu hale getirilmesi, 
27-   Kooperatifçiliğin tanıtımı amacıyla kooperatiflere tanıtım desteği verilmesi, ayrıca idarenin de televizyonlarda sıkça gördüğümüz çeşitli konularda hazırlanan “kamu spotu” na benzer bir çalışma yaparak  Kooperatifçiliğin tanıtımına katkı sağlaması, 
28-   Birlik ve kooperatiflerin elde ettiği tüm gelirlerin (ortak içi dışı ayrımı yapılmaksızın) kurumlar vergisinden muaf tutulması gerektiği, 
29-   Arz fazlası olan ürünlerde fiyatların belli dönemlerde düşmemesi için ihracattan fon kesilmesi gibi yöntemlerin araştırılarak hayata geçirilmesi yönünde çalışmaların yapılması, 
30-   Jeotermal enerji tesislerinin üretime ve ürünlerin kalitesine olan etkisinin araştırılıp bu tesislerin azaltılması yönünde girişimler yapılması, 
31-   Tarım Satış Kooperatifi ve Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Örnek Anasözleşmelerinin muhtelif maddelerinde önerilen değişikliklerden uygun olanlarının gerçekleştirilmesi, 
32-   Birliklerin devlet nezdinde sorunlarını dile getirecek, lobicilik faaliyetlerini yürütecek birliklerin yöneticilerinden oluşan bir yürütme birimi ile sekretarya kurulması, yürütme birimi ile sekretaryanın belirli periyotlarla toplanması, yılda bir defa Birlikler Toplantısının yapılması gerektiği, 
Hususlarına karar verilmiştir.
 
21 Mayıs 2016
 
 
 
 
 
 
 
Sıra No Birlik Adı Temsilci
 
Görevi
1 Trakyabirlik Hilmi KAHRAMAN
Adnan TEKÇE
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür
2 Tariş İncir Birliği Ahmet Fevzi ARUMAN
Rahmiye DEMİRCİ
Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür
3 Tariş Üzüm Birliği Ali Rıza TÜRKER
Mustafa ÖZER
Yönetim Kurulu Başkanı
Ürün Koordinatörü
4 Marmarabirlik İbrahim MİNARECİ
Ali Duran DİNÇ
Genel Müdür
Bilgi İşlem Müdürü
5 Tariş Pamuk Birliği Faruk YAMAN
Güngör ŞENTÜRK
Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür
6 Çukobirlik Seçgin SAKAR
Umut TOKLUCU
Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür
7 Antbirlik Hasan ERDOĞAN
Mustafa ZEYBEK
Genel Müdür
Genel Müdür Yardımcısı
8 Tiftikbirlik Ahmet YAVUZ
Güldane OĞUZ
Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür
9 Gülbirlik Mahmut DEMİR
Hasan ÇELİK
Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür
10 Karadenizbirlik Necmettin METİN
Ünal Eraslan
Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür
11 Fiskobirlik Halit AYAR
Arif KAYALI
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür
12 Kozabirlik Ramazan IŞIK
Aysel AKBABA
Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür
13 Tariş Zeytinyağı Birliği Veli ERCAN
Aslı ÇETİNER
Ürün Koordinatörü
Ürün Koordinatör Yrd.