"2005 Uluslararası Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Anlaşması"na Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

MADDE 1 – (1) “2005 Uluslararası Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Anlaşması”na katılmamız uygun bulunmuştur.
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.